Bölüm Hakkında

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

KURULUŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, iki yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAZANILAN YETERLİK
Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Kamu Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

YETERLİLİK DÜZEYİ
Lisans

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI
Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak,  programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Kayıt için gerekli belgeler; 
1 - Lise ve dengi okul diploması, 
2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Koşulları aşağıdaki gibidir.

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Yerleşen

Taban Puan

Tavan Puan

K. Yön.
K. Yön. (İ.Ö.)

TM-3
TM-3

120
120

121
123

301,598
275,075

360,648
309,516

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

PROGRAM PROFİLİ
Kamu Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda,  öğrencilerimizin,  elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

PROGRAM ÇIKTILARI

  1. Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir.
  2. Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır. 
  3. Siyaset bilimi ve yönetim alanında edindiği temel bilgileri alanla ilgili kurum ve kuruluşların problemlerini çözmede kullanır.
  4. Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapar ve uygular.
  5. Kamu yönetimi alanında katlım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerini bilir ve uygular.
  6. Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini bilir ve bu alanda yaşanan sorunlara eleştirel olarak müdahale eder.
  7. Ekip üyesi olarak bireysel sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olur.
  8. Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı bilgiye ve donanıma sahip olur.
  9. Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.

     10. Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.

     11. Kamu yönetimi alanında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurar.

     12. Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

     13. Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanır ve e-devlet uygulamalarına katkıda bulunur.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

DERS PLANI
Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS olacak şekilde dönem bazında verilen derslerin alınması gerekir.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.

Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 

Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.

Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.

Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.

Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.

Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.

Puan  Karşılığı

Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu

Katsayı

90-100

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

50-59

49 ve altı

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FD

FF

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

MEZUNİYET ŞARTLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam Zamanlı 

BÖLÜM OLANAKLARI
Bölümümüzün akademik kadrosunda hali hazırda 8 araştırma görevlisi,  3 profesör; 2 doçent ve 6 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Dersliklerimizde projeksiyon sistemi, öğrencilerimizin yararlanabileceği 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve çok sayıda yazıcı ve tarayıcı ile beraber kesintisiz internet hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca kütüphane bünyesinde 50 bilgisayarla, 24 saat internet erişimine sahip ve lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet veren araştırma ortamı bulunmaktadır. Öğrenciler kendi alanları ile ilgili veri tabanları sayesinde 24 saat sınırsız araştırma yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca kütüphanede öğrencilerin taşınabilir bilgisayarları ile yararlanabilecekleri 120 adet internet erişim noktası oluşturulmuştur.

AKTS Bilgi Paketi
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık